Meer oor ons

WAT BETEKEN DIE NAAM JUBILATÉ

“Jubilaté” is ‘n Latynse woord wat beteken om te juig / om te jubel / om in vreugde uit te roep.

Psalm 100 : ‘n Dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

VISIE

Leef soos Jesus, oral en altyd.

KERNDOEL

Ons bestaan om God te verheerlik deur vreesloos Jesus se hande en voete te wees, gelei deur die Heilige Gees.

KERN WAARDES

• Inspirerende woordverkondiging

Ons woordverkondiging is skrifgetrou, rigtinggewend en lewensveranderend.

• Passievolle aanbidding

Ons wil God met passie, entoesiasme en toewyding aanbid en dien by elke moontlike geleentheid.

• Liefdevolle hawe

As liefdevolle hawe streef ons daarna om ‘n veilige ruimte te skep waar almal welkom is.

• Bemagtiging

Hier werk ons saam, as gemeente aanbid ons saam en speel (kuier) ons saam.

• Missionêr (uitreik/gestuurdes)

Ons word bemagtig, toegerus en opgebou (met God se wapenrusting) om ‘n verskil te maak as gestuurdes van Christus in die
wêreld (ons gemeenskap)